Kontor

Det cikulära kontoret

Den cirkulära omställning som pågår i samhället handlar inte bara om hur vi producerar och återvinner varor. Även verksamheter i kontorslokaler kan bidra genom att bli bättre på att ta hand om sitt avfall och utveckla sin återvinning. I dag ställer såväl affärspartners som kunder höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att alla delar av en produktionskedja är miljömedvetna, arbetar med att minska sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara. Samtidigt tillkommer ständigt nya lagar och regler som också ställer krav på en mer miljövänlig verksamhet i alla led. Reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att drabbas av böter. Vi kallar förändringen för ekologisk transformation.

Att ha verksamhet med anställda som arbetar i kontorslokaler genererar avfall. Det kan handla om allt från förpackningar och emballage från kontorsvaror som köps in och uttjänt elektronik till papper och matrester från personalköket. Allt måste tas om hand och helst återvinnas. På REMONDIS har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan reduceras och återvinnas. REMONDIS har arbetat länge med kunder som har verksamhet i kontorslokaler och erbjuder bland annat avfallshanterings- och förvaringslösningar som passar i kontorsmiljö. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

För att förstå just er specifika situation och era utmaningar gör vi alltid en nulägesanalys. Därefter tar vi gemensamt fram en handlingsplan för ert miljöarbete, märker upp era kärl och planerar hur ofta vi ska tömma. Allt för att det ska vara lätt att återvinna. Sedan kan ni beställa extra tömningar i vår app och titta på statistik om er återvinning i vår kundportal.

Så arbetar REMONDIS med kunder i kontorslokaler

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar.

Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt. Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunder ut på grund av nuvarande avfallshantering?

Tillsammans sätter vi en plan för hur vi ska lyckas

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er).

Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare..

Vi ser till att kraven uppfylls

Med REMONDIS som partner kan kunden lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom att ha koll på affärspartners och kunders krav på hållbarhet. REMONDIS är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På REMONDIS utformar och skräddarsyr vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre tillverkningsindustri eller en stor industrikoncern. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Helhetsansvar skapar
synergier

Allra störst värde skapar REMONDIS där vi har helhetsansvar

Genom att ta ett helhetsansvar för allt avfall och återvinning kan vi på REMONDIS hitta rätt avsättningskanaler för att skapa ett cirkulärt flöde där vi samtidigt kan se till att materialet behåller sitt värde och inte blandas med andra fraktioner vilket minskar återvinningsförmågan. 

Genom att lyfta blicken och fokusera på helheten blir bidraget till planeten större i och med den ökade återvinningsgraden.