Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
Ingen kunskap –
inget vatten.
Inget vatten –
inget liv

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • VATTEN

  REMONDIS vattencykel: från anskaffning och bearbetning av vatten till rening av avloppsvatten

 • REMONDIS slutmål är att leverera ett komplett paket av tjänster – något som illustreras perfekt av vår vattenavdelning. Vi kan utföra varje enskild uppgift som kan krävas av industriföretag, lokala myndigheter och lokala invånare. Alltifrån anskaffning och produktion av process- och dricksvatten, hela vägen till rening av avloppsvatten i reningsverk eller på plats hos våra industrikunder. Och allt detta tillsammans med ett brett utbud av innovationer, toppmoderna metoder och kundorienterade tjänster som hjälper till att bevara vår planets vattenförsörjning och skydda miljön. Är det kanske läge att vända blicken mot dig själv?

 • Endast 2,5 % av världens vattentillgångar är lämpliga som dricksvatten. Det är ännu en anledning till att hantera denna värdefulla resurs ansvarsfullt

Vatten i alla dess aspekter –
en översikt över våra tjänster

 • Vad exakt gör vår vattenförvaltningsavdelning? Infografiken nedan avslöjar allt och visar vem som drar nytta av vilka tjänster.

  close

En pålitlig källa – leverans av dricksvatten

 • Vatten måste genomgå ett antal olika steg innan privata hushåll kan använda det som dricksvatten. Först måste det utvinnas från reservoarer, djupa brunnar eller andra källor och sedan skickas till ett vattenverk så att det kan bearbetas. Dessutom behövs ett välfungerande nätverk av pumpstationer, lagerlokaler och ledningar för att transportera vattnet till konsumenterna. Tack vare vår expertis, teknik och specialistpersonal kan vi verka inom alla dessa olika områden. Bara ett exempel är det arbete vi utför på vattenverk där vi kör flerstegsprocessen som omvandlar vatten till dricksvatten. Detta genomförs ofta som ett offentlig-privat samarbete där vi ansvarar för både tekniken och verksamheten. Resultatet är dricksvatten av högsta kvalitet och stabila vattenpriser för lokalbefolkningen tack vare det effektiva sätt som vi driver sådana verksamheter på.

  • Varje år producerar vi 50 miljoner kubikmeter dricksvatten runt om i världen

Tillverkat enligt specifikation – leverans av processvatten

 • REMONDIS utvecklar och driver anläggningar som levererar helt avsaltat vatten och producerar förstklassigt processvatten till sina industrikunder

 • Precis som privata hushåll behöver dricksvatten så behöver även industriföretag processvatten. Sådant vatten skiljer sig dock åt beroende på kundernas behov. Vissa industrisektorer kräver till exempel helt avsaltat vatten för sina produktionsprocesser. Vi använder speciella metoder till att producera vatten som uppfyller de exakta kraven från branschen eller, i vissa fall, från enskilda företag. Som en del av detta arbete utvecklar, bygger och driver vi anläggningar som levererar processvatten och garanterar att nödvändig kvalitet alltid kommer att levereras.

Ren avloppsvattenhantering

 • Avloppsvatten produceras av den industriella, offentliga och privata sektorn. Vi har den rätta lösningen för var och en, alltifrån att kanalisera deras avloppsvatten, till att behandla det och till att återföra det till vattnets kretslopp. Eftersom vårt mål alltid är att få ut det mesta av alla möjligheter som kan gynna människor och miljö gör vi ofta mer än att erbjuda perfekt avloppsvattenrening. Det gör vi till exempel genom att förbehandla industriavloppsvatten i anaeroba system som omvandlar föroreningarna i vattnet till biogas så att det kan användas för att generera el.

  Lokala myndigheter kan också lita på REMONDIS expertis. Genom att använda toppmoderna mekaniska, biologiska och kemiska processer säkerställer vi att avloppsreningsverken kan omvandla avloppsvatten till färskvatten. Vår portfölj av tjänster för avloppsvattenhantering innefattar drift av avloppsvattennätverk från början till slut, däribland fastighetsavloppssystem och se till att avloppsvatten kanaliseras till avlopp. Dessutom inspekterar, reparerar och installerar vi även hushållsanslutningar.

  REMONDIS driver 220 reningsverk över hela världen samt ett ledningsnät som sträcker sig 6,000 kilometer

  REMONDIS utvecklar och driver anläggningar som levererar helt avsaltat vatten och producerar förstklassigt processvatten till sina industrikunder

Flödeshantering av material – vi föregår med gott exempel

 • Vår erfarenhet ger utdelning – speciellt för våra kunder. Vi har utvecklat processer genom åren som gör att inte bara alla typer av avloppsvatten kan renas utan att även restämnena i vattnet kan återvinnas och användas. För närvarande har vi certifikat som visar att vi kan återanvända över 270 ämnen. Det här är bara några exempel.

  • Generera energi från avloppsslam

   • Avloppsslam är den produkt som blir över på avloppsreningsverken efter att avloppsvattnet har renats. Det är dock allt annat än oanvändbart. Varje år samlar vi in 1.7 miljoner ton avloppsslam runt om i världen så att vi kan torka det och omvandla det till miljövänligt bränsle med högt värmevärde. Genom att använda avloppsslammet som bränsle snarare än kol minskar vi koldioxidutsläppen med 250 000 ton varje år.

   Återvinna fosfor

   • Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar utan också några mycket användbara ämnen. En viss mängd fosfor finns alltid i avloppsvattnet och det är det viktigaste ämnet för alla levande organismer på vår planet. Vi har utvecklat ett antal olika system som gör att fosforn kan återvinnas direkt från avloppsvattnet eller till och med från avloppsslamaska. Det senare uppnås till exempel genom att använda vår patenterade REMONDIS TetraPhos®-process som vann GreenTec Award 2016. Redan 2020 färdigställdes världens första storskaliga fosforåtervinningsanläggning i ett offentligt-privat samarbete med Hamburg stad.

   Generera biogas

   • Vi hjälper våra industrikunder att optimera energihanteringen i sina anläggningar genom att få ut det mesta av deras avloppsvatten. Generering av biogas på plats i deras lokaler är ett mycket bra och mycket effektivt alternativ. Här kan vi hjälpa dem från början till slut med att ta fram konceptet, bygga anläggningen och driva den när den väl är igång.

   Användning till jordbruk

   • Ett alternativ till att förbränna avloppsslam är att använda det som gödningsmedel. Detta är alltid det bättre alternativet om avloppsslammet endast innehåller små mängder tungmetall eftersom det är mer hållbart. Vår uppgift är att undersöka avloppsslammet noggrant så att den bästa användningen väljs för produkten samtidigt som vi säkerställer att alla lagliga föreskrifter hela tiden följs.

Förstklassiga tjänster – för alla aspekter av vattenförvaltning

  • Vår portfölj av vattenhanteringstjänster kompletterar vårt övriga tjänsteutbud som gör att vi kan samla vårt kunnande och vår erfarenhet och skapa konkreta fördelar för specifika målgrupper. Vi har till exempel utvecklat ett IT-baserat servicesystem som lokala myndigheter kan använda för att hantera och kontrollera alla sina vattenrelaterade uppgifter – från insamling av data till hantering av vattentaxor och avgifter, hela vägen till att renovera sitt kommunala vatten- och avloppsvattennätverk. Dessutom erbjuder vi heltäckande analystjänster för såväl lokala myndigheter som privatkunder såsom lantbrukare.

   REMONDIS innovationer visar vägen för hur kommunalt och industriellt vatten samt avloppsvatten kan hanteras bättre i framtiden

  Vår personal tillhandahåller teknisk och vetenskaplig rådgivning som innefattar mikrobiologiska, biologiska och kemiska analyser och provtagning samt programvara som mikroskopiskt kan analysera aktivt slam på reningsverk

Vi använder vår expertis på och för företag

Tack vare våra partnerskapsmodeller kan vi hjälpa företag när och var de behöver oss. Vi kan ta över en del av deras vattenförvaltningsuppgifter eller till och med hela deras verksamhet om de så önskar. Beroende på kundernas krav kan stödet hållas på en organisatorisk/teknisk nivå (driftsledningsmodell) eller täcka absolut allt inblandat arbete (operatörsmodell). Med andra ord kan alla företag välja det område bland REMONDIS expertis som de faktiskt behöver. Det hjälper till att ta bort trycket på deras egna resurser och garanterar en kvalitets- och effektivitetsökning i deras vattenledningssystem.

 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen