Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden

Integritetspolicy

A. Allmän information

1. Ansvarig instans och kontaktuppgifter

Kontrollant i GDPR:s mening för dessa internetsidor är

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen

Ytterligare företagsinformation finns i Imprint.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

REMONDIS SE & Co. KG
- Dataskyddsombud -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG fungerar som en enda kontaktpunkt för registrerade och ansvarar för informationsskyldighet enligt art. 13 och 14 GDPR, konsekvensbedömningar för dataskydd enligt art. 24, 32 GDPR.

2. Deklaration om gemensamt ansvar

REMONDIS SE & Co. KG och dess dotterbolag och intressebolag utövar gemensamt ansvar inom många områden i enlighet med § 26 i GDPR. Tjänster och leveranser tillhandahålls vanligtvis av dotterbolagen till vår koncern. De använder det centrala databehandlingssystemet i vår koncern för detta ändamål. Det gemensamma ansvaret omfattar i synnerhet följande områden:

 • Kunddatabaser
 • Ansökningshantering och rekrytering

Inom ramen för det gemensamma ansvaret har REMONDIS SE & CO KG och dess dotterbolag och intressebolag kommit överens om vilka av dem som ansvarar för vilka uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen (särskilt informationsskyldigheter enligt Art. 13, 14 GDPR). Inom ramen för det gemensamma ansvaret är REMONDIS SE & Co. KG och det berörda dotter- eller intresseföretaget gemensamt skyldiga att tillhandahålla den information som krävs enligt art. 13, 14 GDPR. Företagen ska förse respektive efterfrågat företag med nödvändig information från sitt verksamhetsområde. Företagen ska utan dröjsmål informera varandra om de rättsliga ställningstaganden som görs gällande registrerade data och förse varandra med all information som behövs för att svara på begäran om information. Dataskyddsrättigheter kan åberopas mot alla inblandade företag. Dessutom kan vissa behandlingar ge upphov till gemensamt ansvar mellan REMONDIS-företag eller med tredje part. Dessa hanteras i samband med respektive behandling (del B).

3. Datakategorier, syften och rättslig grund för databehandling

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i General Data Protection Regulation (GDPR) och Federal Data Protection Act (BDSG) samt alla andra tillämpliga lagbestämmelser. Insamlingen och behandlingen av data bestäms av den tjänst eller information som du har valt.

I regel samlar vi in följande information:

 • Efternamn, förnamn, tilltal
 • E-postadress
 • Kommunikationsdata (IP-adress, enhetsinformation)
 • Användningsdata (besökta webbsidor, åtkomsttider, intresse för innehåll)
 • Adress
 • Telefonnummer

Den specifika datainsamlingen och behandlingen finns i de enskilda behandlingsprocesserna (del B) samt i respektive bestämmelser i våra avtalsdokument.

4. Datamottagare

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

 • Överföringen sker i enlighet med ett lagkrav enligt vilket vi är skyldiga att rapportera eller vidarebefordra uppgifterna.
 • Överföring av data sker till externa företag som agerar som orderbehandlare för vår räkning eller som agerar för vår räkning (det gäller till exempel bud- och logistikföretag, teletjänstcentraler, externa datacenter, EDP- och IT-applikationer, webbhantering, revisionstjänster, kreditinstitut, bortskaffande av uppgifter med mera).
 • Överföring av data till tredje part sker endast med ditt samtycke.
 • Uppgifterna överförs i syfte att behandla ett avtalsförhållande med dig enligt art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR (t.ex. till ett närstående företag inom koncernen (jfr punkt 2), en underleverantör eller till ett logistikföretag).

5. Borttagning av data och lagringstid

I princip behandlar och lagrar vi dina data endast under varaktigheten av vår affärsrelation, inklusive initieringen och genomförandet av avtalet samt de lagstadgade lagringstiderna.

Om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter och rättigheter raderas de regelbundet, såvida inte dess – tillfälliga – vidare behandling är nödvändig för att uppfylla de syften som anges ovan för ett övervägande legitimt intresse.

I den mån individuell behandling av personuppgifter kräver andra borttagningsperioder nämns dessa i beskrivningen av de enskilda behandlingarna under avsnitt B.

6. Behandling av dina data i ett tredjeland

Data överförs endast till organ i tredjeländer (stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) om det är nödvändigt för att utföra en order/ett kontrakt från eller med dig, om det krävs enligt lag (t.ex. rapporteringsskyldighet enligt skattelagstiftning), om lämpliga dataskyddsnivåer finns eller om du har gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina uppgifter i ett tredjeland kan även ske i samband med att tjänsteleverantörer involveras som en del av uppdragsbehandling. Om det inte finns något beslut från EU-kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för det aktuella landet säkerställer vi genom lämpliga kontrakt att dina rättigheter och friheter är tillräckligt skyddade och garanterade. För mer detaljerad information hänvisas till de individuella beskrivningarna av bearbetningsverksamheten under avsnitt B.

Information om lämpliga eller adekvata skyddsåtgärder och om möjligheten att få en kopia från dig kan erhållas från dataskyddsombudet på begäran.

7. Dina rättigheter som registrerad

På begäran förser vi dig med skriftlig eller elektronisk information om huruvida och vilka av dina personuppgifter som lagras hos oss (Art. 15 GDPR) och vi kontrollerar dina uppgifter för borttagning (Art. 17 GDPR), rättelse (Art. 16 GDPR), begränsning av behandling (Art. 18 GDPR) och överföring (Art. 20 GDPR) av dina personuppgifter samt verkställer dem om villkoren är uppfyllda.

För detta ändamål kan du kontakta:

REMONDIS SE & Co. KG
- Dataskyddsombud -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

I den mån du anser att behandlingen av dina personuppgifter utförs olagligt kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR). En lista över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns under följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Information om rätten att invända

I den mån behandlingen av dina personuppgifter utförs på grundval av art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR (databehandling baserad på en intresseavvägning) eller på grundval av art. 6 para. 1 mening 1 lit. e GDPR (databehandling i allmänhetens intresse) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Vi kommer i samtliga fall inte längre att behandla personuppgifterna i syfte att direktmarknadsföra eller använda relaterad profilering och inte heller behandla dem för andra ändamål. Det gäller såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen tjänar påstående, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. I det fallet måste du motivera invändningen utifrån din specifika situation.

Om möjligt ska du skicka din invändning till följande kontaktadress:

datenschutz@remondis.de

Detsamma gäller om du har gett ditt samtycke till insamling eller användning av personuppgifter och vill återkalla det. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke med verkan för framtiden via e-post eller brev.

B. Individuell behandling

1. Loggning

När du använder webbplatsen lagras viss anslutningsdata och data som tillhandahålls av din webbläsare tillfälligt. Följande data loggas för driften av webbplatsen:

 • IP-adressen för den hämtande datorn
 • Operativsystemet hos den hämtande datorn
 • Webbläsarversionen hos den hämtande datorn
 • Namnet på den hämtade filen
 • Datum och tid för hämtningen
 • Mängden överförd data
 • Refererande URL
 • Anslutningsloggning

Datainsamlingen och behandlingen av loggfilsinformationen är baserad på vårt berättigade intresse och i syfte att säkra vårt onlineerbjudande. Loggfilsinformationen lagras anonymt efter att sessionen har avslutats.

2. Kontaktformulär/begäran om information

I syfte att kommunicera med kunder och intressenter har vi ett kontaktformulär på vår webbplats där du kan begära information om våra produkter eller kontakta oss i övrigt. Utöver den frivilliga informationen och innehållet i ditt meddelande behöver vi följande information från dig:

Företag
Tilltal
Efternamn
E-postadresser

Vi behöver informationen för att behandla din förfrågan, kontakta dig på ett korrekt sätt och för att skicka ett svar till dig. Förfrågningar som tas emot via kontaktformuläret lagras som e-postmeddelanden och kontrolleras regelbundet för att se om data kan tas bort. Om uppgifter inte längre behövs i samband med en relation till en kund eller en intresserad part, eller om kunden har ett motsatt intresse, kommer vi att ta bort de berörda uppgifterna senast efter 180 dagar, förutsatt att detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. I den mån kontakt tas för att inleda avtalsförhållanden är den rättsliga grunden art. 6 para.1 lit. b) GDPR.

3. Prenumeration på nyhetsbre

Du ges möjlighet att prenumerera på våra nyhetsbrev när du besöker våra webbplatser. Vi skickar endast nyhetsbrev och elektronisk kommunikation som innehåller reklammaterial om mottagaren har gett oss sitt samtycke eller vi har laglig tillåtelse att göra det. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra tjänster, vårt företag och nyheter inom vår bransch.

När du registrerar dig till våra nyhetsbrev sker ett så kallat dubbelt registreringsförfarande, där ett e-postmeddelande skickas till dig efter att du har registrerat dig och ber dig att bekräfta din prenumeration. Allt du behöver göra för att registrera dig för ett nyhetsbrev är att ange din e-postadress. (lägg till mer om ytterligare information krävs). Ett register förs över din prenumeration på vårt nyhetsbrev så att vi kan bevisa att registreringsprocessen uppfyllde alla lagkrav. Detta inkluderar att registrera och lagra vilken tid du registrerade dig, vilken tid du bekräftade din prenumeration och din IP-adress. Det förs också register över de ändringar som görs i dina uppgifter och lagras hos den tjänsteleverantör som ansvarar för att skicka ut våra nyhetsbrev. Dessutom registreras och lagras följande data under hela tiden du är registrerad för att få våra nyhetsbrev:

 • Vilka nyhetsbrev som skickades med e-post och vilka nyhetsbrev som inte kunde levereras (så kallade "e-poststudsar")

Våra nyhetsbrev skickas via den amerikanska tjänsteleverantören Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Databehandlingen sker på servern i Frankfurt a.M. Du kan se företagets integritetspolicy här: https://aws.amazon.com/de/compliance/germany-data-protection/ Denna tjänsteleverantör har utsetts baserat på vårt berättigade intresse av att få nyhetsbrevet skickat på ett säkert sätt enligt art. 6, paragraf. 1(f) GDPR och med ett databehandlingsavtal i enlighet med art. 28, paragraf. 3 mening 1 GDPR.

Våra nyhetsbrev skickas med samtycke från mottagaren i enlighet med art. 6, paragraf 1(a) och art. 7 GDPR i förening med art. 7, paragraf. 2 nr 3 UWG [Lag mot illojal konkurrens] samt lagstadgat tillstånd i enlighet med art. 7 paragraf. 3 UWG. Registreringsprocessen registreras och lagras baserat på vårt berättigade intresse enligt art. 6, paragraf. 1(f) GDPR. Vårt intresse här är att ha ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar våra affärsintressen och uppfyller användarnas förväntningar och som även gör det möjligt för oss att bevisa att samtycke har givits.

Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och återkalla ditt samtycke när du vill. En avregistreringslänk finns längst ned i alla våra nyhetsbrev. Baserat på våra berättigade intressen kan vi lagra e-postadresserna till avregistrerade mottagare i upp till tre år innan vi tar bort dem för att kunna bevisa att de tidigare har gett sitt samtycke. Den enda gången som dessa uppgifter behandlas är till försvar av eventuella rättsliga anspråk.

4. Matomo

På våra webbplatser använder vi en version av Matomo som är implementerad på våra egna servrar. Detta är ett analysprogram med öppen källkod för statistisk utvärdering av besökarnas åtkomst. Baserat på denna utvärdering vill vi särskilt spåra vilka av våra webbplatser som besöks och hur ofta, dock inte av vem. Implementeringen av Matomo på våra servrar använder inga cookies. Vi lagrar endast anonymiserad användardata för att samla in allmänna statistiska värden, utan att heltäckande analysera användarbeteende. En heltäckande analys av användarbeteende är heller inte möjlig på grund av den anonymiserade insamlingen av data. IP-adressen som överförs i serverinloggningen anonymiseras på vår server innan den överförs till Matomo-installationen och ersätts av en slumpmässig IP-adress. Det är inte möjligt att spåra IP-adressen med den anonymiserade informationen eftersom tidsinmatningar randomiseras av Matomo-installationen.

Syftet med behandlingen är den statistiska analysen av användarnas beteende som optimerar funktionaliteten på våra webbplatser. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra vår webbplats.

Den rättsliga grunden för användningen av Matomo är art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

C. Allmänt om cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk av din webbläsare. Vi använder även så kallade sessionscookies. Dessa finns till för att skapa en tydlig koppling mellan dig och vår internetnärvaro. Endast ett slumptal lagras för detta ändamål. Sessionscookies tas automatiskt bort när webbläsaren stängs.

Om du inte vill acceptera cookies på din dator (eller annan enhet) kan du avaktivera dem i din webbläsare. Detta kan dock försämra webbplatsens användarvänlighet och funktionalitet. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter genom cookies, i syfte att driva webbplatsen, är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Vår webbplats använder följande cookies:

1. Fe_typo_user
Sessionscookie för Typo3-användarhantering
Denna cookie är endast relevant för webbadministratörer. Inga personuppgifter kommer att behandlas.

2. PHPSESSID
Sessionscookie för att driva en PHP-webbplats
Den används för att känna igen din webbläsare för olika ändamål (till exempel för att komma ihåg din språkinställning). Spara tid: så länge webbläsarfönstret är öppet.

3. retinaSupport
Cookien kommer ihåg om din skärm har retina-upplösning.
Lagringstid: 4 veckor.

4. i18next
Sessionscookie för animeringsändamål på hemsidan. Inga personuppgifter sparas.

5. cookieconsent_status
Denna cookie skapas när du klickar på bekräftelselänken i det allmänna cookiemeddelandet på webbplatsen. Applikationen kommer ihåg att anteckningen inte ska visas igen på nästa sida.

Version from 1.10.2021


 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen