Button für Menü
REMONDIS Global Website // Sweden
En värld utan återvinningär
en värld utan framtid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • HÅLLBARHET

  Vi står för klimataktion i praktiken

 • Hållbarhet är inte bara i fokus för vår verksamhet utan också i vår företagsfilosofi. Tack vare vårt huvudsakliga kompetensområde – nämligen återvinning – har vi en stor roll i att bevara råvaror över hela världen samt minska den negativa påverkan som brytningen av jungfruliga material har på klimatet och miljön. Men det är inte allt. Vi är också aktivt involverade på alla andra områden som fokuserar på att bevara naturresurser och vår planet för framtida generationer. Faktum är att de nuvarande klimathandlingsplanerna och målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 °C endast kan uppnås med den cirkulära ekonomin i allmänhet och REMONDIS i synnerhet.

Uppnå den gröna given med återvinning

 • Vi driver Europas största industriella återvinningscenter i den tyska staden Lünen. Återvinningscentret täcker 230 hektar och använder sig av toppmoderna återvinningstekniker som kan hantera många olika materialflöden. Tack vare dessa tekniker, som har utvecklats just på anläggningen i Lippe, kan vi återsända 25 miljoner ton material till produktionscykler över hela världen eller använda dem för att producera resursvänliga, återvunna råvaror. Aktiviteter som har en imponerande effekt när det gäller att tackla klimatförändringarna. Enbart vår verksamhet vid Lippe Plant minskar de årliga koldioxidutsläppen med cirka 500 000 ton, vilket ger samma positiva klimateffekt som en 25 000 hektar stor skog. Och anläggningen i Lippe är verkligen inte den enda platsen där vi minskar koldioxidutsläppen med vår återvinningsverksamhet. Vi har över 500 kraftverk och anläggningar över hela världen. Tillsammans spelar de en betydande roll för att bidra till att bromsa klimatförändringarna. Något som också stämmer mycket väl överens med EU:s önskemål är att använda den cirkulära ekonomin till att uppnå den gröna given, eftersom den går ut på att nå målet att ha netto noll klimatutsläpp år 2050.

Vi ger hållbarheten ett hem över hela världen

Vi är ett ledande internationellt företag verksamt inom den cirkulära ekonomin med ca 800 platskontor över three kontinenter. Vi hjälper till att bevara och leverera en hållbar tillgång på naturresurser i praktiskt taget alla delar av världen. Vi är involverade i olika flaggskeppsprojekt i många olika länder i syfte att etablera standardiserade processer, först och främst inom området avfallshantering. Alla dessa projekt är utmärkta exempel på hållbarhet. Dessa sträcker sig från återvinning av blöj- och kaffekapslar i Nederländerna, hela vägen till återvinning av järn- och icke-järnmetaller i Singapore. Ett projekt som för övrigt prisbelönades med Asia Green Business Award. Sedan finns det innovativa milstolpar, såsom de anläggningar vi har byggt i Tyskland som återvinner fosfor och sorterar lätta förpackningsmaterial. Genom att dela dessa tekniker vidare kan vi bidra till att det allra mesta får en positiv inverkan, vilket hjälper till att skydda naturresurser och bromsar klimatförändringarna över hela världen.

Läs mer om climate action and the circular economy

 • Ett klimataktionsprojekt och en återvinningscentral i ett: REMONDIS Lippe Plant i Lünen

Ingen mer plundring av naturresurser

 • Det finns två anledningar till att beroendet av jungfruliga råvaror leder oss in i en återvändsgränd. För det första är jordens reserver ändliga och de kommer aldrig att kunna täcka behoven hos de snart 10 miljarder människor som befolkar vår planet. För det andra kräver utvinningen av råvaror från marken och förbrukningen av stora mängder energi, vilket orsakar klimatskadliga utsläpp. Med det i åtanke finns det verkligen inget annat alternativ än att gradvis gå över till återvunna råmaterial. Vi gör allt vi kan för att snabba upp den här övergången. Det innebär att vi inte bara producerar förstklassiga, återvunna råmaterial utan vi marknadsför dem också som användbara inom den bredare industri- och byggsektorn. Nyckelorden här är: minimikrav för innehåll. Dessa anger minimikrav för återvunnet innehåll i nya produkter.

  Vi producerar ett fullständigt utbud av återvunnet råmaterial, däribland olika sorters plastpellets

Endast lite ekodesign är inte tillräckligt

  • Läs mer om ekodesignämnet och återvinningsetiketten på remondis-sustainability.com

  • EU:s ekodesigndirektiv har varit gällande sedan 2009 och medlemsländerna har implementerat det i lagstiftningen på en rad olika sätt. Målet med direktivet är att få företagen att designa och tillverka sina produkter med så lite påverkan på klimatet som möjligt. Fram tills nu har fokus huvudsakligen varit på att minska utsläpp och energikonsumtion under produktionsprocessen. Vi anser att det inte är tillräckligt och driver kampanjer för ett ekodirektiv som verkligen lever upp till sitt namn. En riktigt viktig punkt skulle till exempel vara att tillverkarna systematiskt överväger sin användning av råvaror från slutet av produkternas livslängd och baklänges. Med andra ord, att utveckla deras produkter så att alla material som de innehåller kan återvinnas och återanvändas. Användningen av råmaterial i produktionsprocesser spelar också en stor roll. Det som krävs här är att effektivt integrera råmaterial även i ekodesigndirektivet. Vi har redan skapat en lämplig etikett för detta.

  • Det är bara möjligt att fatta bra beslut om du har all information.
   Därför borde det finnas en effektivitetsmärkning för råmaterial på alla konsumentvaror som visar hur hållbar, resursvänlig och återvinningsbar en produkt faktiskt är.

Grön energi i stor skala

  • På vårt företag har hållbarhet många fasetter. En av dem är att säkerställa att material som inte går att återvinna tas om hand så att de inte har någon negativ påverkan på vårt klimat. Det gör vi genom att använda miljöanpassade system som termiskt behandlar material som inte kan återvinnas eller som inte får återvinnas på grund av deras farliga innehåll. Genom att göra det genererar vi 330 000 megawattimmar av förnybar energi (värme och elektricitet) varje år bara på REMONDIS Lippe Plant – Europas största industriella återvinningscenter. Dessutom driver vi också en mängd moderna förbränningsanläggningar för avfall i både Europa och världen. De bidrar alla i hög grad till energiomställningen och en gradvis utfasning av de klimat- och miljöskadliga kol- och kärnkraftverken.

Vi gör det som är möjligt – överallt, hela tiden

Vårt mål är att minska utsläppen överallt där det går. Mycket kan åstadkommas när det gäller deponier. Därför kämpar vi för att det ska vara olagligt i hela Europa att deponera restmaterial som innehåller organiska rester – något som har varit fallet i Tyskland sedan 2005. Det tar inte lång tid att förklara varför vi känner så här: soptippar som innehåller organiska rester släpper ut enorma volymer metan – en växthusgas som är 25 gånger mer skadlig än CO₂. Ett europeiskt deponiförbud skulle därför vara ett stort framsteg i kampen mot klimatförändringarna. Mängden växthusgasutsläpp som orsakas av avfallshanteringssektorn skulle minskas med 67 % i ett svep. Något som skulle få en ännu större effekt på att minska utsläppen vore att successivt stänga ner de otaliga soptipparna runt om i världen. Allt för ofta bränns helt enkelt avfallet på dessa platser – något som är farligt för både människor och miljön.

Hela hållbarhetsvärlden på en och samma hemsida

  • Gå till hemsidan remondis-sustainability.com

  • Du kan se precis hur viktigt hållbarhet är för oss då vi har dedikerat en hel webbplats åt ämnet. REMONDIS webbplats visar hur hållbart vårt företag är och förklarar också hur vi bidrar till att göra samhället mer medvetet om frågor såsom återvinning, miljöskydd och resursbesparing. Dessutom är webbplatsen full av allmänna fakta om hållbarhet och hållbar utveckling, där vissa presenteras som nedladdningsbar infografik.

  • close
 • Pressrum – Keep up to date

  Platskontor – Europe and worldwide

  Bibliotek – Download our brochures and videos here

  Sök – The quickest way to find what you want to know about our company

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen